WOW25 Unlearning the VisualsīŊœ2022
Director : Tatsuki Kondo
Co-director / Designer : Itsuki Maeshiro, Takafumi Matsunaga
Designer : Tsutomu Miyajima, Hiroshi Takagishi, Yutaro Mori, Haruka Kanno
Producer : Yasuaki Matsui
Sound Design : Yuki Tsujimura
Design Cooperation : HAKUTEN
Technical Design / Equipment : Prism Co., Ltd.
Back to Top